Türk Vatanının Bir Karış Toprağı İçin

(13 Ekim 1924 tarihinde Kayseri’de gece düzenlenen fener alayında öğrenci Behçet Kemal Efendinin söylevine karşılık)

Gazi Mustafa Kemal Paşa diyor ki:

“Mazinin mütereddit, çürümüş zihniyeti ölmüştür. Bütün dünya bilmelidir ki Türk Milleti hakkını, haysiyetini, şerefini tanıtmaya kadirdir. Türk vatanının bir karış toprağı için bütün millet bir vücut olarak ayağa kalkar. Haysiyetinin bir zerresine, vatanının bir avuç toprağına vuku bulacak tecavüzün bütün mevcudiyetine vurulmuş darbe olacağını artık Türk Milletinin fark etmediğine sahip olmak hatadır. Saygısızlığın, tecavüzün küçüğü, büyüğü yoktur.”

Gazi Mustafa Kemal Atatürk.
13 Ekim 1924, Kayseri.


Kaynak: Atatürk’ün Söylev ve Demeçleri. II. Cilt, Türk İnkılap Tarihi Enstitüsü yayınları: 1., Türk Tarih Kurumu Basımevi, Ankara, 1959, sayfa: 34. (Vakit gazetesi, 15 Ekim 1924, sayfa: 1)