Tarihi Zenginleştiren Türk, Niyazi Ahmet Banoğlu, Kurun

Tarihi Zenginleştiren Türk, Niyazi Ahmet Banoğlu, Kurun, 15 Kasım 1938

Atatürk devri tarihi, yirminci asır insanlığında yarattığı hârikalarla binlerce asır sonra bile bütün şa’şaası ile yaşayacaktır. Devirler birbirine bağlansa da Atatürk devrinin hârikulâdeliği sönmeyecek ve Atatürk devri tarihi gerinin değil, ilerinin tarihi olacaktır. 

Bir Avrupalı mütefekkir şöyle diyor: “Dünya, bu harb ve sulh kahramanı Büyük Adam’ın ölümü ile fakir düşmüştür.”

Bunun manasını anlıyoruz. Yirminci asır dünyası fakir düştü. Fakat insanlık dünyasının tarihi zenginleşerek. 

İnsanlık, zekâ, kahramanlık tarihi, Büyük Türk adı ile daima övünecektir. Tarih bu adı kendine baş tâcı edinecektir. 

“O yaşarken bile, ilâhlaşmıştı” diyen, yirminci asır medeniyetinin Türk kanı taşımayan bir tefekkürdür. 

O, “neslimiz, hiçbir devlet ve millet inkılabının Atatürk tarafından yapılan fevkaladesini görmemiştir” sözü de, tarihin, insanlık tarihinin yüce varlığı için yine bir ecnebi mütefekkir tarafından söylenmiştir. 

Dünya, Büyük Adam’ı kaybetmekle fakir düştü. Fakat fikirle, müspet ilimle yol alan insanlık, en mütekamil ve mesut devreye O’nun idealini takip ederek dolaşabilecektir. 

Bunu, Türk Milleti, Yüce Ata’sının yolunda yürüyerek bütün dünyaya ispat edecektir.