Tarih: 11 Ağustos 1928, Dolmabahçe Sarayı’ında Türkçe Harflerle Okuma Yazma Dersi

Tarih: 25 Ağustos 1928 Gazi Paşa’nın katıldığı Dolmabahçe Sarayı’ında düzenlenen Harf Devrimi Kurultayı

12 Ağustos 1928 tarihli Milliyet gazetesinde yayımlanan fotoğrafın altında: Arap harfli Türkçe yazılı haber:

“Reisicumhur Hazretleri yeni harfleri tamim ve intişarında daima olduğu gibi hepimize rehber oluyor.

Dünden itibaren Riyaseticumhur Sarayı’nda yeni Türkçe harflerle okuma ve yazma tatbikatı derslerine başlanmıştır. Bu derslere Gaziantep mebusu Kılıç Ali, Yozgat mebusu Salih, Bolu mebusu Cevat Abbas, Sinop mebusu Recep Zühtü, Seryaver Rusuhi Beylerle kalemi mahsus ve sair Riyaseticumhur erkânı iştirak etmektedirler. Dersleri gazetemiz muharrirlerinden İbrahim Nemci Bey vermektedir.

Dün ilk başlanan derste yeni harf şekilleri ve bunların delalet ettikleri sesler izah edilmiştir, muhtelif mesailer üzerinde tatbikat yapılmıştır.

Derslere iştirak eden zevat birçok kelimeler üzerinde açıklamalarda bulunmuşlar ve seslerin uygunluk şekilleri hakkında bazı münakaşalar cereyan eylemiştir.

Derse iştirak eden hanımefendilerde büyük bir alaka göstermişlerdir: muhtelif harflerin telaffuzunu birer birer tekrarlamışlar, misaller üzerinde tatbikat yapmışlardır. Hanımefendilere Fransızca öğreten mürebbiye de yeni harflere büyük bir alaka göstermiş, dersten sonra ayrıca açıklama isteğinde bulunmuştur.

Ders bir buçuk saatten fazla sürmüştür. Bu derslere bir müddet daha edilecektir.

Riyaseticumhur Sarayı’nda açılan bu ders, her şeyden ziyade umuma bir teşvik numunesi addolunabilir. Artık bu misalden sonra her cemiyet, her müessese, her teşekkül için böyle kurslar açmak lüzum ve ihtiyacı hissedilmesi gerekir mütalaasındayız.

Türk dil Encümeni azası dün Riyaseticumhur Sarayı’na gitmişler ve reisicumhur Hazretlerinin nezdlerinde iki saatten fazla kalmışlardır.

Haber aldığımıza göre başlıca münakaşa edilen mesele bazı kelimelerin nihayetinde bulunan harekelendiği zaman diğer bir telaffuz alan harflerin tespitine aittir. Mesela “kanat” kelimesi harekelenince “kanadı” şekline aldığına göre bunun “t” veya “d” ile mi yazılacağı münakaşa ve tetkik edilmektedir.”

Milliyet gazetesi, 12 Ağustos 1928, sayfa: 1.