Orjinal ‘Ordular; İlk hedefiniz Akdenizdir. İleri.’ Emri

Saygın Okurlarım!

Bu gün sizinle muhteşem bir belgeyi paylaşıyorum. Bu belge şüphesiz mürekkeple yazılmıştır. Ama aslını incelerseniz, bu satırlar muhteşem Türk Irkı’nın kanı ile yazılmıştır.

Bu belgenin aslı Ankara Türk İnkilâp Tarihi Enstitüsü Arşivi’ndedir.

Akrabam Geçmiş Kara Kuvvetleri Komutanı Orgenaral Necdet Öztorun’un zamanında bir adet taş baskı yaptırılarak (Daha doğrusu en yüksek çözülüm de taranarak) bana armağan edildi.

Şimdi bu belgeyi sizlerle paylaşıyorum.

Mustafa Kemâl Paşa, metni yanında İsmet Paşa da olduğu halde karargah subaylarından Şükrü Bey’e dikte ettirmiştir.

Ancak imza orjinaldir.

Sağ başta “Garp Cephesi Kumandanlığı”

“Türkiye Büyük Millet Meclisi Orduları!

Afyonkarahisar, Dumlupınar Büyük Meydan Muharebesin de zalim ve mağrur bir ordunun anasırı asliyesini (tamamını) inanılamayacak kadar az bir zamanda imha ettiniz. Büyük ve necip milletimizin fedakârlıklarına lâyık olduğunuzu ispat ediyorsunuz. Sahibimiz olan büyük Türk Milleti istikbalinden emin olmaya haklıdır. Muharebe meydanındaki maharet ve fedakârlıklarınızı yakından müşahede ve takip ediyorum. Milletimizin hakkınızdaki takdiratına delâlet etmek vazifemi mütevaliyen ve mütemadiyen ifa edeceğim. Başkumandanlığa teklifatta bulunulmasını Cephe kumandanlığına emrettim. Bütün arkadaşlarımın Anadolu’da daha başka meydan muharebeleri verileceğini nazarı dikkate alarak ilerlemesini ve herkesin kuvayi ahlâkıyesini ve menabii celâdet ve hamiyetini müsabaka ile ibzale devam eylemesini talep ederim.

Ordular; İlk hedefiniz Akdenizdir. İleri.

1 Eylül 1338 (1922)

Türkiye Büyük Millet Meclisi Reisi
Başkumandan Mustafa Kemâl.”


Kaynakça: Bana bu belgenin verildiği yer: Türk İnkilâp Tarihi Enstitüsü Arşivi. Arşiv numarası: 126/19244 19248

Eriş Ülger