İstanbul'da fıçı taşıyan Sırık Hamalları -1880'li yıllar. foto: Guillaume Berggren.

Murad Efendi (Franz von Werner) Anlatıyor: Sırık Hamallığı Amaca Uygunluğu Çok Şüpheli Bir Tertibattır

“…Taşınması için iki ile dört kişinin gerektiği yükler için, duruma göre birer ya da ikişer olarak taşınacak eşyanın ortasına sıkıca bağlandığı taşıma sapalarından faydalanılır. Bu, dayanıklı taşıma sapalarının salınımı [yaylanması] dolayısıyla yükün ağırlığının gittikçe artmasından dolayı, [Sırık Hamallığı] amaca uygunluğu çok şüpheli bir tertibattır.”*

Murad Efendi, (Franz von Werner) kimdir?

1836 yılında Viyana’da doğan Franz von Werner, 1853 yılında Osmanlı Devleti’ne iltica ederek çeşitli görevlerde Bab-ı Âli’ye hizmet etmiş, 1881 yılında Den Haag sefiri iken vefat etmiştir. Külliyat 18 cildi bulan yazar, bütün eserlerinin Murad Efendi adıyla yazmıştır.

İstanbul’da fıçı taşıyan Sırık Hamalları – 1880’li yıllar. foto: Abdullah Biraderler.

Daha çok tiyatro eserleri ve şiirleriyle tanınmasına karşın iki ciltlik Türkiye Notları seyahatnamesi bu türün en başarılı örneklerinden birisidir. Murad Efendi, Türkiye Notları’nı yazmadaki maksadını eserinin önsöz ünde şöyle izah eder:

İstanbul’da fıçı taşıyan Sırık Hamalları – 1880’li yıllar. foto: Sebah Joaillier

“Özel zorunluluklar bu Avusturyalıyı, yani Alman Şarklısını Osmanlı’nın yapısını tanımayı, onların hayatını yaşamayı ve daha gençlik çağlarında onların düşünce ve izlenimlerini Alman gözüyle yazma imkânına kavuşturdu. Almanya’da hattâ Avrupa’da çok az tanınan veya eksik ve yanlış tanınan Osmanlılığı daha gerçekçi ve genel çizgilerle yakına getirmeye çalıştım.

İstanbul’da fıçı taşıyan Sırık Hamalları – 1880’li yıllar foto: Guillaume Berggren.

Burada şu veya bu şekilde temas haline geldiğim olayları ve insanları değil, hayır, aralarında bizzat yaşadığım insanları anlattım. Bu amaca az çok yaklaşabildiysem, yahut az tanınan ve bilerek tanımak istenmeyen Osmanlı toplumu hakkında gerçeğe daha uygun bir imaj verebildiysem, bu kitabı tamamen yararsız saymayacağım. Osmanlıları tanıyan onlara saygı duyar, bazen onlara kızsa bile.”

*Kaynak: Dr. Mehmet Uysal, Avusturyalı Murad Efendi Biyografisi ve Türkiye Seyahatnamesi, Fakülte Kitabevi Yayınları, Isparta, 2004 (Kitabın arka kapak yazısından)

Sırık Hamalı:
Kaynak: Mehmet Zeki Pakalın, Osmanlı Tarih Deyimleri ve Terimleri Sözlüğü, 3. Cilt, Milli Eğitim Bakanlığı Devlet Kitapları, Milli Eğitim Basımevi, İstanbul, 1983, sayfa: 207