Masum Türk Çocuğu Şehit Yarımcalı Muharrem

Savaşlarda ne yazık ki siviller, küçük çocuklar, kadınlar ve yaşlılar çok büyük zararlar görüyor. Askerin sivil halka zulüm etmesi, sivilleri öldürmesi en aşağılık cinayettir. İnsanlığın bittiğine çok açık bir alamettir.

Kurtuluş Savaşı’nda kadın, çocuk, genç, yaşlı sivil halkımız; büyük zulümler, işkence ve katliamlara maruz kaldı. Yunan işgal kuvvetleri, yerli Rum çeteleriyle birlikte yurdumuzda insanlık dışı birçok katliamlar gerçekleştirdi.

İstanbul’un yanı başında; Hereke’de bile meydana gelen bu türden çok sayıda seri cinayetler; düşmanla işbirliği yapan İstanbul hükümeti ve Padişahın asla umurunda değildi. Anadolu’nun birçok yerinde olduğu gibi; İzmit körfezinde de çocuk, kadın ve yaşlı sivil halk katlediliyor; sistemli bir biçimde Türk soykırımı yaşanıyordu.

16 Nisan 1921 tarihinde; Yunan işgal kuvvetleri ve yerli Rum çeteleri Hereke tren istasyonu önünde masum sivilleri katletti. Meydana gelen bu vahşi katliam halkın gözü önünde gerçekleşti. Yerde can çekişen yaralılardan biri su istedi. Halkın arasından 12 yaşında Yarımcalı Muharrem içecek suyu yaralının yanına götürdü. Ancak Yunanlılar onu durdurdu; çocuktur demedi, başından ve yüzünden süngüledi. Fotoğrafta görülen masum çocuk; ağır yaralı olarak nakledildiği Haydarpaşa hastanesinde vefat etti.

Hereke’de katledilen Şehit Yarımcalı Muharrem ve diğer masumların katledilişi Dahiliye Nezareti Muhacirin Müdüriyet-i Umumiyesi neşriyatında şöyle anlatılıyor:

“Tabur Kumandanı Canodaki’nin cinayetleri 12 yaşında masum Muharrem”

“Gebze ve havalisindeki Yunan askeri kıtalarına mensup ve Manisa Fırkası’nın 13 Alayı, 3. Tabur Kumandanı Yüzbaşı Canodaki 16 Nisan 1921 tarihinde maiyetinde birçok efrat ve eşkıya olduğu halde Hereke’ye gelerek istasyondan Yarımca istasyonuna çektiği telgrafla Yarımca karyesi ihtiyar heyetini celp ve davet ettiği ve bunun üzerine karyece İmam Hafız Emin, Alaaddin oğlu Emin ve kahveci Süleyman Çavuş nam eşhastan mürekkep olarak teşkil ve izam kılınan heyeti mumaileyhi kumandan tevkif ederek askerle beraber gelen bir Yunan torpidosunun bombardımanı altındaki muhasara ve fevkalade heyecan ve endişe içinde öteye beriye ve tahassun edecek bir yer aramaya koyulan erkek ve kadın ve çocuklar üzerine tevcih olunan makineli makineli tüfek ve piyade ateşleriyle ve torpidodan atılan güllelerle İslam ahalisini katl ve itlaf eyledikleri gibi karyeye hin-i duhullerinde firar edemeyip ellerine düşen köy bekçisi Üzümcüoğlu Mustafa Çavuş, demiryolu amelesinden Sefer oğlu Hasan ve Yarımcalı .. Rıfat’ın çobanı Arap Ali feci biçimde ve vahşice şehit ve müteveffa Monla Rıza Efendinin mahdumu henüz ölmeyen yaralıların isteği üzerine içecek suyu götüren 12 yaşında Muharrem başından ve yüzünden süngü ve bıçakla yaralanmış ve zavallı ahiren nakil olunduğu Haydarpaşa Hastanesi’nde vefat etmiştir.”

Hereke’de katledilen 12 yaşındaki şehit Yarımcalı Muharrem’in raporu:

“18 Nisan 1921 tarih ve 178 Numaralı, Gebze Kaymakamlığı’ndan Üsküdar Mutasarrıflığı’na gönderilen; tahrirat ve o tahrirata isnat ettiği aslı mahfuz Yarımcalı Muharreme ait; 21 Nisan 1921 tarihli; Darülfünun Tıp Fakültesi Seririyat-ı Hariciyesi Dersaadet mühürlü ve Kerim Sebati imzalı raporu. Raporda şehit Muharrem’in aldığı darbeler ve ölüm şekli tıbbi dille anlatılmakta ve “beyninin bir yumurta büyüklüğünde dışarı fırladığı belirtilmektedir.”

Şehit Yarımcalı Muharrem’in raporu imzalayan Doktor Kerim Sebati Bey (Ünlü Müderris (Ord. Prof.) Dr. Kerim Sebati Gürgün.) o tarihte: Seririyat-ı Hariciye Başkanı idi.

Kaynak:

Türkiye’de Yunan Fecayii,1. Kitap (Arap harfli Türkçe)
Dahiliye Nezareti Muhacirin Müdüriyet-i Umumiyesi neşriyatı. No. 4, sayfa, 97-98.
Matbaa-i Ahmed İhsan ve Şürekası, 1921.

Greek Atrocities in Turkey, 1. Book (İngilizce)
Ministry of İnterior Department of Refugees Publication. No. 4.
Constantinople Imprimerie Ahmed Ihsan Et, Cie, 1921.

Not: Hereke’de katledilen 12 yaşındaki şehit Yarımcalı Muharrem ve diğer katliamların yer aldığı belge ve fotoğraflarla anlatıldığı daha birçok eser Ahmet İhsan Bey tarafından zor şartlar altında yayımlanabilmiştir.

Şehit Yarımcalı Muharrem’in şahsında; tüm aziz şehitlerimizin ruhlarını saygıyla selamlarım.

Atilla Oral