Lady Kelly’den Bir Hatıra

10 Kasım 1959 Havadis Gazetesi’nden bir haber:

MUHTEREM Lady Kelly’in bir konferans vermek için Tükiye’ye geldiğini gazetelerde okuyunca, eski bir hâtıra zihnimde canlandı. Bir gün, İngiliz sefaretindeki bir kabul resminde kendisiyle konuşuyorduk. Lady Kelly bana şöyle bir sual sordu:

– Son yüzyılın en büyük devlet adamı kimdir?

Ben, tereddütsüz «Atatürk» diyecektim. Fakat bunu belki fazla milliyetçiliğime yere­ceğinden korkmuştum. Ama ağzımı açmaya meydan bırakmadan kendisi cevap verdi:

– Son yüzyılın en büyük Devlet adamı, Kemal Atatürk’tür.

Lady Kelly ile konuşmaya devam ediyorduk. O, Atatürk’ün Büyük Devlet Adamı vasfını anlatıyordu, İnkılâplarından bahse­diyordu. Sonra, birdenbire:

– Evet, dedi. Geçen son yüzyılın en büyük devlet adamı Kemal Atatürk’tür. O halde size bir sual daha sorayım: Gelecek yüzyılın en büyük Devlet Adamı acaba kim olacaktır?

Böyle bir soruya ne cevap verecektim? Gelecek yüzyılın en büyük devlet adamı belki bugün henüz doğmamıştır, di­ye düşünebilir. Hattâ belki onu do­ğuracak analar bile daha dünyaya gelmemiş olabilirler. Ama istikbale ait böyle bir keşfi bugün yapmak imkânsız mı­dır? Lady Kelly, bu sualin de cevabını yine kendisi verdi:

– Gelecek yüzyılın en büyük devlet adamı yine Kemal Atatürk kalacaktır. Zira tarih ispat eder ki, bu çapta devlet adamları iki yüzyılda, üç yüzyılda bir zor yetişir.

Lady Kelly, tekrar Türkiye’yi ziyaret edip burada bir seri konferans vermek fırsatı­nı bulduğu bu sıralarda, hele Atatürk’ün ölüm yıl dönümünde sade bana değil belki da­ha bir çok kimselere ifade ettiği bu teşhisi, bir defa daha hatırlayacaktır. Nasıl hatırlamasın? Bugünkü ileri Türki­ye’nin medeni âlemde iyi bir mevki almış olan bu vatanın sağlam temeli, onun kurmuş ol­duğu devlettir.

Yabancılar, Türkiye’ye Kemal Atatürk’ün memleketi derler. Gerçekten Türkiye, o Kemal ile bu kemâ­le erişmiştir.


Adviye Fenik