John F. Kennedy: Son Yüzyılın Büyük Adamı (1963)

Kemal Atatürk’ün vefatının 25’inci yıldönümünü anma törenine iştirak edebilmekten şeref duymaktayım. Atatürk adı, insana bu yüzyılın büyük insanlarından birinin tarihi başarılarını, Türk halkına ilham veren liderliğini, modern dünyayı ileri görüşlü anlayışını ve bir askeri lider olarak kudret ve yüksek cesaretini hatırlatmaktadır.

Çöküntü halinde bulunan bir imparatorluktan hür bir Türki­ye’nin doğması, yeni Türkiye’nin hürriyet ve bağımsızlığını şeref­li bir şekilde ilân ve o zaman­dan beri muhafaza etmesi Ata­türk’ün ve Türk halkının işidir. Şüphesiz ki, Türkiye Cumhuriye­ti’nin doğuşu ve o zamandan be­ri Atatürk’ün Türkiye’nin gi­riştiği derin ve geniş devrimler kadar bir milletin kendisine olan güvenini daha başarı ile gös­teren bir misâl mevcut değildir.

Atatürk, Türkiye ve Birleşik Amerika arasında geleneksel şe­kilde mevcut dostane münasebet­lerle yakinen alâkadardı. O, de­mokratik hükümetlerimizi naza­rı dikkate almış ve bir vesile ile çok ileri bir görüşle «şimdi dos­tuz, istikbalde çok daha yakın dost olacağız» demişti.

Atatürk’ün bağımsız bir Türkiye’de, hür ideallere bağlı bir idare kurulması için hazırladığı sağlam temel şimdiki sıkı ittifa­kımızın dayanağıdır. Bizi Ata­türk’ün memleketine ve O’nun Türkiye’de ve dünyada yerleş­mesine hizmet ettiği ideallere bağlayan bu ittifaka Amerika Birleşik Devletleri’nin bir ortak olabilmesinden gurur duyuyo­rum.

Vefatının yıldönümünde, bu Büyük Adamı saygı ile selâmla­rım.

25. Yıldönümü

Sir A. Douglas HOME

İngiltere Başbakanı

MUSTAFA Kemal Atatürk’ ün ölümünün 25 yıldönümü dolayısıyla hâtırasını tazizle anarım. Atatürk’ün adı bizce, hemen he­men 50 yıl önce parlak bir Türk as­kerî kumandanı olarak biliniyordu. Barışı takiben ona büyük milli li­derler arasında tarihteki daimi ye­rini kazandıran devletçilik sıfatlarıyla Atatürk’ü tanıdık.

Bugün, Türkiye Batı İttifakı için­ İngiltere ile ortaklık yapmaktadır. İngiltere ve Türkiye aynı genel politikayı uygulamakta ve çeşitli alanlarda fayda sağlayan iş­ birliğinde bulunmaktadırlar. Mutlu işbirliği: büyük anlamda Atatürk’ün çalışmalarının neticesidir.

Atatürk’ün 25. yıldönümünde, O’nu kahraman asker olarak saygı ile yad eder, modern Türkiye’nin Ata’sını, devlet adamı Atatürk’ü, takdir ve şükranla anarız.