Sırtladığı büyük boy fıçı yüküyle Galata Köprüsü'nde yürüyen bir Sırt Hamalı - 1920'li yıllar.

İnsanlığın Ve İnsafın Hayvanlara Bile Görmediği Böyle İşkenceye İnsanların Mahkum Olması Her Diyar İçin Ayıp Teşkil Eder.

SIRT HAMALLIĞININ KALKMASI IÇIN B. ŞÜKRÜ KAYA ALAKADARLARA BİR TAMİM GÖNDERDİ

Geçenlerde İstanbul’da bir hamalın yükünün ağırlığı altında kalmak yüzünden öldüğü malumdur. Ölümün şekli, idare mehafilde teessür uyandırmış ve Dahiliye Vekili ve Parti Genel Sekreteri B. Şükrü Kaya Umumi Müfettişlere, parti ve Halkevi başkanlarına bir tamim yaparak sırt hamallarımız hakkında Dahiliye Vekaleti’nin geçen sene almış olduğu tedbirleri hatırlatmış ve bu mevzuu üzerinde ehemmiyetli surette durulmasını istemiştir.

Her iki tamimin de birer suretini bu işe karşı gösterilen alakayı tebarüz ettirmek için, aynen koyuyoruz:

B. ŞÜKRÜ KAYA’NIN DÜNKÜ TAMİMİ:

CHP Genel Sekreteri ve Dahiliye Vekili B. Şükrü Kaya, Umum Müfettişlere, Parti Halkevi başkanlarına şu tamimi yaptırmıştır.

İstanbul’da sırt hamallarından bir yurttaşın yükünün ağırlığı altında öldüğünü büyük teessürle haber aldım. İnsanlığın ve insafın hayvanlara bile görmediği böyle işkenceye insanların mahkum olması her diyar için ayıp teşkil eder. Sırt hamallığı meselesi aşağıda sureti bağlı 4/4/936 tarihli, 117/50 numaralı tamimle ne yapılmak lazım geldiği bildirilmişti.

Sırtladığı kalın vitrin camı yüküyle Galata Köprüsü’nde yürüyen bir Sırt Hamalı – 1950’li yıllar.

Türkiye’de bir çok şehirler tedbirler bularak bu sefil manzaranın ortadan kalktığını hazin facialara meydan verilmediğini memnuniyetle görmektedir. İstanbul’daki acı hadise gösteriyor ki, memleketin bazı yerlerinde hala bu kötü itiyat devam etmektedir. Tarihi numarası yukarıda yazılı emir dairesinde tedbir alarak sırt hamallığının ortadan kaldırılmasını tekrar rica ederim.

Bir de şehirlerde yoğurtçu, sucu, sefer tası ile yamak taşıyan bazı kimseleri omuzlarında iki tarafa eşya asılı uzun sırıklarla gelene geçeni rahatsız ettikleri ve yollarda gelip gitmenin intizamını bozduklarından şikayet olunur. Birçok vatandaşlardan alınan bu şikayet çok haklı ve yerindedir. Mevzuunun derhal kaldırılmasını ve icraatı havi cevabınızı rica ederim.

Dahiliye Vekili. Şükrü Kaya


Kaynak: Belediyeler Dergisi, Mart 1937, Yıl: II, Sayı: 20, Ankara, sayfa: 18-19