İlk Türk Savaş Uçağı Vecihi Bey Tarafından İzmir’de Yapılıp Uçuruldu

“Vecihi Bey bir tayyare imaline muvaffak oldu.”

“Genç ve kıymetli harp tayyarecimiz bizzat düşündüğü ve planladığı yaptığı ilk tayyareyi İzmir’de imaline muvaffak oldu. Tayyarenin ilk tecrübelerinde büyük muvaffakiyetler elde edilmiştir.”

“Vecihi Bey’in İzmir’de imaline muvaffak olduğu ilk harp tayyaresi.”

Başlıklıklarıyla 17 Şubat 1925 tarihinde Cumhuriyet gazetesinde yayımlanmış Arap harfli Türkçe haber:

“Tayyareciliğimizin büyük terakkilere mazhariyetini takdirlerle görüyoruz. Memleketin her tarafında Umur-ı Havaiye’ye ithaf edilen ehemmiyet ise artık bu terakki ve tecdit mesaisinde bâd-ı teşvik olacaktır.

Tayyarecilerimizin harp sahnelerinde gösterdikleri kahramanlıklara şahit olduktan sonra bu defa da bu şanlı asil hava gençlerinin sanat ve ihtira sahasında şahane eserler vücuda getirdiklerini memnuniyetlerle istihbar ettik. Harbi Umumi’de, İstiklâl Mücahedesinde fedakârane îfa-i vazife etmiş, uçmuş muktedir harp tayyarecilerimizden Vecihi Bey İzmir’in istirdat mesudiyetini müteakip tecrübelerine müsteniden bir tayyare inşasına başlamıştı. Mamafih bu genç öteden beri kendi namına, kendi deha ve zekasıyla bir tayyare yapmayı adeta bir illet, bir hastalık halinde tasmim etmiş bulunuyordu. Harbi Umumi nihayetinde Ayastefenos’ta (Yeşilköy) inşasına başladığı bir tayyaresinin Mütareke dolayısıyla inşaatı akamete mahkum kalmış ve İtilaf Devletleri’nin Kuva-yı Havayiyeleri tarafından tahrip edilmişti. Nihayet bu genç yorulmaz bir iman ile meydana getirmeye azmettiği tayyaresini artık hakikat ve muvaffakiyet sahasına isal etmiş bulunuyor.

Bir Türk tayyarecisi tarafından düşünülmek, planları yapılmak ve Türk sanatkarları tarafından imal edilmek suretiyle vücuda getirilen bu ilk tayyarenin tecrübesi İzmir’de yapılmış ve büyük muvaffakiyetler elde edilmiştir. Bir resmini neşrettiğimiz bu tayyare iki yüz yirmi beygirlik bir Benz motoruyla mücehhez olup iki kişiliktir. Motor 1550 devirle çalışırken tayyare iki yüz kilometreden fazla bir sürat temin eylemiştir.

Erbabı ihtisasın ifadelerine göre bu tayyarede bazı tadilat yapılır ve üç yüz beygirlik … veya bir Renault motoru vaz’edilirse sürat iki yüz yirmi ila iki yüz otuz kilometreyi tecavüz edecek ve bu halde tayyare Avrupa’daki mümasillerine tevfik edecek bir halde isal edilmiş olacaktır.

Görülüyor ki Türk gençliği harp esnasında olduğu gibi sanat ve ilim sahasında da büyük bir ehliyet irae etmekte bilhassa ehemmiyet ve dikkatle mütemadiyen çalışmaktadır.

Bu Türk tayyarecisinin muvaffakiyetini ihzar ve kendisine yardım eden Kuva-yı Havaiye Müfettişliği cidden şayanı takdirdir.

Gençliği, terakkiyi tahsin ve tebcil eden hükümetimizin bu gibi gençleri, bilhassa Tayyareci Vecihi gibi mazharı mükâfat kılacağından eminiz.

Cumhuriyet tayyarecimizi gösterdiği muvaffakiyetten dolayı tebrik ve takdir eder.”

Gazetedeki fotoğrafın altyazısı: “Bir Türk tayyarecisinin azminin ve zekasının ve ilminin eseri.”


Kaynak: Cumhuriyet gazetesi, 17 Şubat 1925, Sayfa: 1-2.