Hintli Şair, Yazar Ve Filozof Tagore Türk İnkılabı İçin Diyor Ki…

“İnkılâplara, bilhassa fikri ve içtimai inkılâplara taraftarım. Hiç şüphe yoktur ki büyük Reisicumhurunuzun vücuda getirdiği inkılâp, yalnız Türkiye için değil, bilumum Şark milletleri için gayet parlak bir istikbâl hazırlayacaktır.

Şark milletleri, şimdiye kadar dini taassup neticesinde medeniyet yolunda çok gerilerde kalmışlardı. Halbuki Türkiye inkılâbı, Şark milletlerine doğru yolu göstermiştir.”

Rabindranath Tagore

(Not: Rabindranath Tagore 22 Kasım 1926 tarihinde İstanbul’a geldi. Tagore’un yukarıdaki sözleri 23 Kasım 1926 tarihli Milliyet’te yayımlanmıştır.)

“Hintli büyük şair şehrimizde” başlıklı Arap harfli Türkçe haber Milliyet gazetesi, 23 Kasım 1927, sayfa: 1-2