Hayatta En Hakiki Mürşit İlimdir

Gazi Mustafa Kemal Paşa diyor ki:

“Dünyada her şey için, medeniyet için, hayat için muvaffakiyet için en hakiki mürşit ilimdir, fendir. İlim ve fennin haricinde mürşit aramak gaflettir, cehalettir, dalalettir. Yalnız; ilmin ve fennin, yaşadığımız her dakikadaki safhalarının tekamülünü idrak etmek ve terakkiyatını zamanla takip eylemek şarttır. Bin, iki bin, binlerce sene evvelki ilim ve fen lisanının çizdiği düsturları, şu kadar bin yıl sene evvel bugün aynen tatbike kalkışmak elbette ilim ve fennin içinde bulunmak değildir.”

Gazi Mustafa Kemal Atatürk.
22 Eylül 1924, Samsun.

(22 Eylül 1924 tarihinde Gazi Mustafa Kemal Paşa’nın Samsun İstiklal Ticaret Mektebi’nde öğretmenler tarafından verilen çay ziyafetindeki konuşmasından bir bölüm.)

Atatürk Harbiye’de, 2 Aralık 1930

Kaynak: Atatürk’ün Söylev ve Demeçleri. II. Cilt, Türk İnkılap Tarihi Enstitüsü yayınları: 1., Türk Tarih Kurumu Basımevi, Ankara, 1959, sayfa: 194-195

Fotoğraf: Atilla Oral