Gazi Çiftliği 3. Kuruluş Yıl Dönümü

6 Mayıs 1928 tarihli Hakimiyet-i Milliye gazetesinde:

“Fen ve ihtisas, sa’y (çalışma) ve iradenin güzel bir eserinin üçüncü yıl dönümü – Gazi hazretleri 1925 mayısının beşinci pazartesi günü ağaçsız, binasız, batak ve çorak ortasında iki Fordson’la fenni ziraata başlamışlardı, bugün orada mamure yükseliyor”

Başlığı ile yayımlanan fotoğraflı haber:

Fotoğraf alt yazısı: “Çiftliğin yıl dönümü münasebetiyle yapılan davette hazır bulunan zevat Reisicumhur Hazretlerinin etrafında – sağda Büyük Gazimiz köşkünün kapısı önünde.”

“Dün gazi Çiftlikleri Müdüriyeti Umumiyesi fen ve ihtisas bir sa’y (çalışma) ve iradenin güzel bir eserinin üçüncü yıl dönümünde birçok zevatı çiftliğe davet etmişti. Birkaç sene evvel bir çöl kadar akim zannedilen sarı ve çıplak toprağın bugün yemyeşil olan binlerce dönümü ağaç fidanlarıyla örtülen tepeler, velhasıl bu yeşil çiftlik; ne kıymetli bir mamuredir.

Daha üç sene evvel bugünkü çiftliğin kurulmuş olduğu yerde viran bir bina bir ahlat ağacından başka bir şey yoktu. Ovaya isabet eden arazi bataklık halinde sazla kapalı, ve vaktiyle Ankara civarının yegane söğüt, karaağaç dişbudak ve kavak ağaçlarından ibaret müşecceresi olan bu orman çiftliğinde ancak bir tek ağaç kalmamıştı.

Bugün Gazi 1925 senesi mayısının beşinci pazartesi günü işte bu ağaçsız, binasız batak ve çölün ortasında çadır kurdurarak iki Fordson traktörle fenni ziraata başlamışlardı.

Dün o tarafa giden birçok otomobiller bu mesut günü kutlamaya koşan davetlilerle doluydu.

Havanın yağmurlu olması dünkü merasime başka bir mana daha vermiş bulunuyordu. Toprağı tanıyan ve sevenlerin çehresinde ve gözlerinde bu rahmetin bereketini takdir eden ayrı ayrı sevinç şulesi vardı.

Çiftliğin küçük fakat şirin köşküne çıkan merdivenlerin önünde davetlileri birer birer karşılayan, iltifat eden çiftlik Müdürü Umumisi Yozgat Mebusu Tahsin Bey (Coşkan) bir taraftan hazırlanan “Garden Parti” ye yağmurun mani olmasına sıkılırken, diğer taraftan ihtiyacı da nazarı dikkate alarak etrafındakilerle birlikte kendisini de teselli ediyordu.

Başa doğru davetlilerin çoğu gelmiş bulunuyordu. Köşkün salonlarında Büyük Millet Meclisi Reisi Paşa Hazretlerini Nafıa, Maarif, Müdafaa-ı Milliye, Dahiliye, İktisat, Sıhhiye Vekillerini, Fırka Katibi Umumisi Saffet Beyi Ankara Şehreminini Erkanı Harbiye-i Umumiye Reisi sanisi Kazım Paşa’yı Ziraat Encümeni azaları ile birçok mebusları, Ankara Valisini, Diyanet İşleri Reisini, Matbuat Müdürü Umumisini, İktisat Vekaleti erkanını ve davetlilerden bazılarının eşlerini görmek mümkündü.

– Gazi geliyor.

Bütün bakışlar yollara çevrildi. Bir iki dakika sonra köşkün birkaç adım ilerisinde duran otomobilden, üzerinde gabardin pardösüsüyle, Gazi Paşa indi. Kendisini hürmetle karşılayan davetlilerin her birinin elini sıkarak hatırlarını sordu. Bir müddet sonra Başvekil İsmet paşa Hazretleri yanında müsteşarı olduğu halde geldi.

Davet yediye kadar samimi bir ahenk içinde devam etti.”


Hakimiyet-i Milliye gazetesi, 6 Mayıs 1928, Sayfa: 1.