Demiryolları Refah ve Medeniyet Yollarıdır

Gazi Mustafa Kemal Paşa’nın 13 Ekim 1931 tarihinde Malatya Türkocağı’nda halka hitaben yaptığı konuşma:

“Mühim bir vilayetimizin merkezine bizi getiren demiryolu olmuştur. Bugüne kadar bu mühim ve çok feyizli Malatya’ya gelmek isteyenler bu medenî vasıtanın bulunmamasından dolayı arzularına kolaylıkla muvaffak olmamışlardır. Bu arzular bu memlekete çok feyiz getirecek ve memleketin tabii kıymetlerinden dünyayı müstefit edecek mahiyettedir. Yeni eser, umumi arzuyu tatmin edecektir ümidindeyim.

Türkiye hükümetinin tespit ettiği projeler dâhilinde muayyen zamanlar zarfında vatanın bütün mıntıkaları çelik raylarla birbirine bağlanacaktır. Bütün vatan bir demir kitle hâline gelecektir. Demiryolları memleketin tüfekten, toptan daha mühim bir emniyet silâhıdır. Demiryollarını kullanacak olan Türk milleti menşeindeki ilk sanatkârlığını, demirciliğini tekrar göstermiş olmakla müftehir olacaktır. Demiryolları Türk milletinin refah ve medeniyet yollarıdır.

Türkiye’de iktisat hayatının yüksek inkişafları ancak bu demiryollarla olacaktır. Milletin saadeti, istiklali bu yollardan geçecektir. Cumhuriyet hükümetinin bu vadideki çok verimli gayreti ve çok idealist hareketi takdir etmesi ve ona sahip olması keyfiyetidir. Demir sanatının naşiri bulunan Türk, o vatanında ikmal edilmiş olan bu lazimeyi elbette muasırı medeniyetin bütün dünyada yükselttiği dereceye isal edecektir”


Gazi Mustafa Kemal Atatürk.
13 Ekim 1931, Malatya Türkocağı,


Kaynak: Atatürk’ün Söylev ve Demeçleri. II. Cilt, Türk İnkılap Tarihi Enstitüsü yayınları: 1., Türk Tarih Kurumu Basımevi, Ankara, 1959, sayfa: 268.