Demiryolları Kutsal Bir Meş’aledir

Atatürk diyor ki:

“Demiryolları bir ülkeyi medeniyet ve refah nurlarıyla aydınlatan kutsal bir meş’aledir.

Cumhuriyetin ilk senelerinden beri, dikkatle, ısrarla üzerinde durduğumuz demiryolları inşaat siyaseti, hedeflerine ulaşmak için, durmadan başarı ile tatbik olunmaktadır.

Şark ve Cenupta, Sivas, Diyarbekir gibi, büyük menzillere varan hatlar, geçen yıl içinde, Sivas – Malatya iltisakiyle birbirine bağlanmıştır. Zonguldak’a varmış olan hat dahi, bu zengin kömür havzasını, iç vatana bağlamış bulunuyor.

Sivas’tan sonra, Şarka doğru uzayıp gitmekte olan hat ta, ilk menzili, Divrik’e varmıştır. Bu kol, önümüzdeki yıl, Erzincan’a ulaşmış bulunacaktır. Diyarbakır’dan Şark’a uzanacak hattın da inşasına başlanmıştır.

Şark Demiryollarının satın alınmış olduğunu bilirsiniz. Cenupta Nusaybin’e giden hattan mağda, Yurt içinde bütün demiryollarının idare ve işletilmeleri, Cumhuriyet Hükümetinin elindedir.”

Gazi Mustafa Kemal Atatürk.
1 Kasım 1937, Ankara, TBMM, 5. Toplanma yılını açarken.


Kaynak: Atatürk’ün Söylev ve Demeçleri. I. Cilt, Türk İnkılap Tarihi Enstitüsü yayınları: 1., Milli Eğitim Bakanlığı, Maarif Matbaası, İstanbul, 1945, sayfa: 383.


1924-1940 yılları arasında Türkiye’de yapılan demiryollarının, muhtelif senelerde işletmeye açılan kısımlarının uzunlukları.