Danimarka Gazeteleri Atatürk Ve Eserinden Hayranlıkla Bahsediyor

Berlinske Tidende diyor ki: “Atatürk’ün eseri tarihte kahramanlık destanı olarak yaşayacaktır“

Danimarka gazete­lerinin makalelerin­den parçalar:

Atatürk bir harika yarat­mış, milleti için hiç bir feda­kârlıktan çekinmemiştir. Ar­kasında garplılaşmış, modern bir devlet bırakmakta­dır. Atatürk şahsiyet ve kabi­liyetin en büyük timsali idi.

O, yirminci asrın en mu­azzam vak’asını yaratan adamdır.

Atatürk’ün dış politikası tarihte bir imtisal numunesi olarak kalacaktır.

Kopenhag (A.A.) — Danimarka ajansı bildiriyor:

Bu sabah çıkan ga­zetelerin hepsi Atatürk’ün ölümünden bahsetmektedirler. Berlinske Tidende diyor ki:

«Atatürk, ömrünün en mükemmel Çağında iken ölmüştür. Fakat onun hayatındaki eseri, tarihte kahraman­lığın destanı olarak yaşayacaktır. Ese­rini o, bir muharip ve bir de devlet adamı olarak meydana getirmiştir. Kılıç sayesinde iktidar mevkiini ku­ranların bir çoğundan tamamı ile fark­lı olarak, o zaferi kazandıktan sonra kılıcını kınına koymuştur. Atatürk’ün askerlik eserini iyice anlayabilmek için cihan harbinden son­raki Türkiye’nin vaziyetini hatırla­mak lâzımdır. İzmihlâl etmiş bir dev­let, inhizama uğramış bir ordu, bit­kin ve yeis içinde olan bir millet. Buna rağmen Atatürk, karşısına çı­karılmış olan bütün orduları ezdikten sonra, Lozan’da 1923 haziranında mağluplara milli Türkiye devletini dikte etmiştir. Atatürk, hudutlarını çizmiş olduğu Türkiye’nin ona, öncekinden daha büyük vazifeler yükleyeceğini müdrikti. O, arkasında garplılaşmış bir modern devlet bırakmıştır. Şapka giymek, Arap harflerini atıp bizzat hocalığını yaptığı yeni Türk harflerini kabul etmek, gibi tamamı ile zevahirden sanılan yenilikler Türkler’de ezelden beri mevcut olan muharip ruhu bugün de yaşamakta olmasına rağmen, kurulan yeni devlet sulh politikasının en sağlam mesnedi olmuş­tur. Atatürk, Musul ve Hatay meseleleri­ni halletmiş, memleket içinde enerjik bir surette İslâhat yapmış, endüstri ve demiryolları kurmuştur.»

Hopenhag 15 (A.A.) — Danimarka ajansı bildiriyor:

Atatürk’ün ölüm ha­beri üzerine, Socialdemokraten gaze­tesi yazdığı bir yazıda diyor ki:

«Türkiye’nin Şefi Atatürk, bütün devletlerin hiç beklemedikleri bir şeyi gerçekleştirmiş ve hasta adam diye anılan Türkiyeden güçlü, kuvvetli bir memleket yaratmiştir.»

Borsen gazetesi de:

«Kemal Atatürk Sevr muahedesini yırtarak vatanını 18 yıl içinde yeniden kurmuş ve yeni Türkiye’yi yaratmıştır, demekte, Mus­tafa Kemal’in «Askerler ilk hedefiniz Akdeniz’dir» emrini ve ondan sonra da büyük bir enerji ile Cumhuriyet re­jimini kurmuş olduğunu hatırlatmak­tadır. Kristelig Dagblat gazetesi şunları yazmaktadır:

«Atatürk, Türkiye’yi bir harika gibi yaratmış, milleti için hiç bir fedakâr­lıktan çekinmemiştir. O, hazırlanan her komployu da amansız bir surette ezmesini bilmiştir. «Kılıç kullanan kol ancak hâkimiyet asasını elinde tutmaya liyakat kesbeder» dövizi bozkurdun şiarı olmuştur.»

National Tidence gazetesi diyor ki:

«Atatürk, şahsiyet ve kabiliyetin en büyük timsali idi. O, yirminci asrın en muazzam vakıasını yaratan adam­dır. Filhakika vücuda getirmiş olduğu eser, yarı şarklı olan ve halifenin şahsı ile, dini yegâne kuvvet olarak tanı­yan bir milleti modern, lâik ve millî bir devlet haline getirmesidir. Hakikatte, şarkın ruhuna kök salmış sem­bollerin atılmasını ve yeni bir hayat için radikal bir değişmeyi ifade edi­yordu. Atatürk’ün dış politikası, tarihte, bir imtisal numunesi olarak kalacaktır. Dostça anlaşmalarla harici borçlar meselesini düzeltmiş, boğazları tekrar tahkim etmiş, kan dökmeden Hatay davasını halletmiştir. Birçok Islahat arasında işçiye yeni bir hayat standardı temin etmiş olan Atatürk, arkasında, manen ve madde­ten kendi izi üzerinde yürüyebilecek kudrette teçhiz edilmiş bir Türkiye bırakmıştır.»


Kaynak: Akşam Gazetesi, 16 Kasım 1938