Atatürk, Newyork’tan İstanbul’a Uçan Amerikalı Havacılarla

Newyork’tan İstanbul’a uçan Amerikalı tayyarecileri Yalova’da kabul ettikten sonra Gazi’nin demeci. (Hâkimiyet-i Milliye)

Newyork’tan İstanbul’a uçarak uzun mesafe rekoru kıran Amerikalı havacılar – Russell N. Boardman ve Jhon L. Polando, Gazi’nin huzuruna çıkmak üzere Yalova’ya giderken vapurda – 1 Ağustos 1931
Newyork’tan İstanbul’a uçarak uzun mesafe rekoru kıran Amerikalı havacılar – Russell N. Boardman ve Jhon L. Polando, Gazi’nin huzuruna çıkmak üzere, ABD Büyükelçisi Joseph C. Grew, Muhittin Üstündağ ve beraberindekilerle Yalova vapur iskelesinde – 1 Ağustos 1931

“Ben Amerika’nın bu kahraman çocuklarını, kahramanlığın bütün evsafına malik ve bu evsafı bütün cihan karşısında tatbike muannidane müteşebbis gördüm. Kendileri yüksek kahramanlıklarını, yüksek tevazu içinde gizliyorlar. Ümit ederim ki, beklerim ki, bu gençler bugün yaptıklarından daha büyük fiili eserler sahibi olacaklardır. Bununla zaten çok yüksek olan Amerika camiası müftehir olacağı gibi, bütün insanlık yüksek heyecanlı iftiharlarla mesrur olacaktır. Bu sevinçlerin, en yükseğini, en derin hassasiyetle Türk milletinin duyacağına şüphe yoktur. Çünkü Türk milleti güzel her şeyi, her medeni şeyi, her yüksek şeyi sever, takdir eder.

Atatürk, Newyork’tan İstanbul’a uçan Amerikalı havacılarla Yalova’da – 1 Ağustos 1931
Newyork’tan İstanbul’a uçarak uzun mesafe rekoru kıran Amerikalı havacılar – Russell N. Boardman ve Jhon L. Polando – Taksim, Cumhuriyet Anıtı önünde
Newyork’tan İstanbul’a uçarak uzun mesafe rekoru kıran Amerikalı havacılar – Russell N. Boardman ve Jhon L. Polando, Gazi’nin huzuruna çıkmak üzere, ABD Büyükelçisi Joseph C. Grew, Muhittin Üstündağ ve beraberindekilerle Yalova vapur iskelesinde – 1 Ağustos 1931

Fakat muhakkaktır ki, her şeyin fevkinde tapındığı bir şey varsa, o da kahramanlıktır. Bu sözlerim şüphesiz bugünkü müteyakkız Türk gençliğinin kulaklarında yüksek ve müessir akisler yapacaktır. Yüksek hasletlerine ehemmiyetle baktığım Türk çocuklarından daha az şey istemem.” (Hâkimiyet-i Milliye)

Atatürk’ün Söylev ve Demeçleri, Cilt: III, Türk İnkılap Tarihi Enstitüsü Yayımları: 1, Türk Tarih Kurumu Basımevi, Ankara, 1954, Sayfa: 89.

Newyork’tan İstanbul’a uçan Russell N. Boardman ve Jhon L. Polando adlı Amerikalı havacıların “Cape Cod” adlı uçaklarıyla uzun mesafe rekoru kırdıkları uçuş güzergahı. Kaynak: Havacılık ve Spor dergisi, Ankara, Sayı: 385,

Newyork’tan İstanbul’a uçan Amerikalı tayyarecilere Gazi’nin Yalova’daki demeçleri. (Hâkimiyet-i Milliye) 3 Ağustos 1931

“Harikulade seyahatinizi Türk milleti yüreklerden taşan takdir ve muhabbetle karşıladı. Amerika semasından yükselerek Türk semasında belirecek kıymetli misafirleri, oradan uçtukları andan itibaren Türkiye ufuklarına geldikleri ve topraklarımıza kondukları dakikaya kadar, alâka ve heyecanla takip etti. Muvaffakiyetini can ve gönülden diledi, ve kendi muvaffakiyeti gibi sevindi.

Newyork’tan İstanbul’a uçan Amerikalı havacılar – Russell N. Boardman ve Jhon L. Polando – uzun mesafe rekoru kırdıkları “Cape Cod” adlı uçaklarında.

Filhakika muvaffakiyetiniz, hem fennin ve hem tekniğin ve hem de bilhassa maharet ve cesaret itibariyle, insan kudretinin emsâlsiz bir zaferidir.

Kıt’aları birleştirirken, milletleri yaklaştırıyorsunuz.

Sizin gibi kahramanlar; milletleri, birbirinin saadetleri ve kaderleriyle alâkadar olan bir aile efradı haline getirirler.

Şüphe etmem ki, siz medeniyetini hayranlıkla takip ettiğimiz Yeni Dünya’nın büyük diyarı ile eski dünya kıt’alarının mültekasında bulunan Yeni Türkiye’yi böyle vasıtasız birleştirirken, Amerikalıların ve Türklerin kalplerini de birbirine daha ziyade yaklaştırdınız.

Bugünün gençliği; zamanımıza kadar beşeriyetin tahayyül etmediği semavi yollardan insanlar arasında, milletler arasında yüksek dostlukların yüksek muhabbetlerin müessisleri oluyor. Bu ulvi hedeflerin ulvi işaretlerini veren Amerika’nın sizin gibi cesur ve idealist gençlerini karşımda görmekle, onlarla görüşmekle müftehir ve bahtiyarım.

Siz semadan güzel bir yol çizdiniz. Bu seyahatiniz Türk tayyarecilerine de hazırlanmak için büyük bir teşvik olacaktır.

Sizi hararetle tebrik ederim. Şahıslarınızda muhterem Amerika milletini, Amerika bilgi ve tekniğini ve Amerika tayyareciliğinin kahraman mümessillerini selâmlarım.”

Yüksek camianızı dünyaya yüksek bir surette temsil eden muhterem Reisicumhurunuzu, bu güzel münasebetle hürmetle ve muhabbetle yad ederim. Ve size iyi seyahatler ve daima böyle muvaffakiyetler temenni ederim.” (Hâkimiyet-i Milliye)

Atatürk’ün Söylev ve Demeçleri, Cilt: III, Türk İnkılap Tarihi Enstitüsü Yayımları: 1, Türk Tarih Kurumu Basımevi, Ankara, 1954, Sayfa: 90.