Atatürk Çankaya Köşkü'ndeki çalışma odasında, yıl 1925

Atatürk Nasıl Çalışıyor?

“Altın başlı Müncimiz [Kurtarıcımız] iştigal odasında nasıl çalışıyor?” – Resimli Gazete dergisi, 26 Aralık 1925, sayı: 121, sene: 3, sayfa: 1

26 Aralık 1925 tarihli Resimli Gazete dergisinde yayımlanan fotoğrafın altındaki Arap harfli Türkçe altyazı:

“Yakından tanımak mazhariyetine nail olanlar bilirler ki Gazi Reisicumhurumuzun harp sahalarında olduğu kadar yazı masasında ve kitap odasında uzun ve feyizli mesai ile ülfetleri vardır ve bir meseleyi hal için saatlerce mütemadi dikkat ve tefekkür hususundaki kudret ve tahammülleri cidden mucibi hayrettir. Bu resim hücre-i mesailerinde – her zaman olduğu gibi – yine mutlaka milletin hayrına ve necatına masruf bir mesele uğrundaki mütalaa ve tefekkür anlarından birini tespit etmektedir.”

Fotoğraf üzerinde yazılı Arap harfli Türkçe manşet:

“Altın başlı Müncimiz [Kurtarıcımız] iştigal odasında nasıl çalışıyor?”


Resimli Gazete dergisi, 26 Aralık 1925, sayı: 121, sene: 3, sayfa: 1