Atatürk: Gazetenizin Başlığı Türk Harfleri İle Ne Güzel Olmuş.

Gazetenizin başlığı Türk harfleri le ne güzel olmuş. Gazi M. Kemal –

30 Ağustos 1928 tarihli İkdam gazetesinde Arap harfli Türkçe haber:

“Tarihi Konferanstan sonra, Gazi Hazretlerinin naçiz gazetemiz hakkında cihan değer bir iltifatları” Gazi Hazretleri İkdam’a el yazılarını lütfettiler.

“Gazetenizin başlığı Türk harfleri le ne güzel olmuş. Gazi M. Kemal.

Dün akşam, Dolmabahçe Sarayı’ndaki konferansın hitamında, vatanın büyük banisi ve Türk milletinin yüce mürşit ve rehberi, Reisicumhur Gazi Mustafa Kemal Hazretlerine arz-ı tazimat ederken, bu tarihi günün mübeccel bir hatırası olmak üzere, “İkdam” için mübarek el yazılarını niyaz ettik. Bu milleti yeniden yaratan büyük adamın kaç defa büyük kararlar imzalamış el yazısı, Arap harflerinin mezara gömülüp Türk harflerinin dipdiri doğduğu ve canlandığı bu tarihi günde, cehalete karşı açılmış mücadeleye en parlak timsaldi. Reisicumhur Hazretleri, ulvi heyecandan titreyerek istirham ettiğimiz bu lütfü geri çevirmeyerek, kalemini ellerine aldılar ve bir kağıdın üzerine “İkdam” için ve “İkdam”ın genç muharrir ailesi için şu cihan değer lütuf ve iltifatta bulundular:

“Gazetenizin başlığı Türk harfleri le ne güzel olmuş. Gazi M. Kemal.

Büyük reis bu nüshamızın bu sayfasına derin bir iftihar ve itminan ile derç ettiğimiz bu ali teveccüh ve takdirleri, bu vatana hizmeti ve büyük mürşitlerinin çizdikleri yol üzerinde bu millete müfit olmayı kendisine gaye edinen naçiz “İkdam” için, mesaisinin yeni merhalesinde kıymetine tasavvur olunamayacak bir mükafat hüküm ve ehemmiyetindedir. “İkdam” büyük mürşidin kalbimize hak ettiğimiz bu takdir ve teveccüh cümlesinden alacağı mütemadi kuvvetle, cehalete karşı açılan mücadelede, büyük alemdarın işaret ettiği yüksek vazifeyi en iyi ifaya çalışacak ve bu suretle layık olmaya gayret edeceği teveccühün aziz hatırasını da hayatının en şerefli levhası halinde harz can ederek saklayacaktır.”

İkdam gazetesi, 30 Ağustos 1928, sayfa: 1.