12 Maddede Atatürk ve 19 Rakamıyla Olan Esrarengiz Tesadüfleri

Bu yazı, 21 Kasım 1938’de Vâlâ Nureddin tarafından kaleme alınmış ve Akşam Gazetesi’nde yayımlanmıştır:

Meşhur vakalarda eslâf rakamlara ehemmiyet verirdi. Tarih düşürmek merakı malûmdur. Atatürk’ün mevcudiyetinde 19 adedinin oynadığı role de, dikkat etmemek kaabil değildir. Bunları da kaydediyorum: 

1) Atatürk, 19’uncu asırda ve asrımıza 19 sene kalarak doğmuştur.
2) Doğduğu 1881 senesiyle vefat tarihi olan 1938 yılı, 19 rakamlarının misilleridir.
3) 3×19=57 sene yaşamıştır.

Bunların birinci 19’u yetişmesini, ikinci 19’u erkânıharpliğe çalışıp neticede askerî ve siyasî muvaffakiyetler göstermesini, üçüncüsü de Millî Şeflik devresini ihtiva eder.
4) 19 sene müddetle, yani içinde yanyana iki tane 19 bulunan 1919 senesinden itibaren yeni Türkiye’nin bilfiil başında bulunmuştur.
5) Kat’î Şefimiz olduğu otuz sekiz yaşı da iki defa 19 rakamıdır.
6) Fakat bilhassa, bu milletin ve kendi talihinin güldüğü 19 Mayıs 1919 tarihi içinde sıra ile 3 tane 19 oluşu büsbütün dikkati caliptir. 1919 içinde 101 kere 19 vardır. 101 adedi ise, bir devlet reisini selâmlamak üzere kullanılır.
7) Gazi ve müşir oluşu 19 Eylül 1921’dir.
8) Mustafa Kemal, Cihan Harbinde Enver Paşa’nın kendisini tayin ettirdiği mevhum 19’uncu fırkayı teşkil edip büyük bir şöhrete nail etmiştir.
9) 19 Mayıs 1915 de rütbesi miralaylığa yükselmişti.

Atatürk’ün hayatında 19 rakamları, başka misallerde de ehemmiyetli hâdiseler kaydeder: 

10) 19 birincikânun 1904’de hürriyetperverane fikirlerinden dolayı Yıldız’a getirildi.
11) 19 haziran 1919’da Sivas kongresini toplayacağını bildirdi.
12) Ve nihayet 19 teşrinisani 1938’de İstanbul’dan sonuncu defa olarak ayrıldı.

Eski Vakanüvisler, kendi devirlerinde cereyan eden hâdiseler etrafında bu gibi şayiaları ve mistik hesapları da kaydettikleri için, ben de onlara ittibaen kendimi alamadım. 


Vâ-Nû, Akşam, 21 Kasım 1938