1. Dünya Savaşı Sırasında Basında Çıkan 37 Resim ve Fotoğraf

37 fotoğraflık bu albümü, yazarımız Göktuğ Sırkıntı ‘SERVETİ Fünun’dan’ Türkçeye çevirmiştir.


Alman ordusu gittiği yere matbuatı yanında götürüyor bu fotoğraf Almanların işgal eyledikleri Fransa’dan 1331-01-14
Avusturya askeri ilk siperler hattı arkasında zeminliklerde 1331-01-28
Avusturya askeri siperler içinde istirahat 1331-02-11
Avusturya askerleri Sırbistan’da ahaliye çorba tevzi ederlerken 1331-02-25
Avusturya Macaristan askerleri hem istirahat hem meşgule 1331-02-25
Avusturya ve Macaristan ordularının bir tayyare karargahı 1331-02-18
Bir tahtelbahir kendisini uzak yerlere nakil eden vapurun karnından nasıl çıkıyor 1331-03-05
Bir tahtelbahir kendisini uzak yerlere nakleden vapurun karnına nasıl giriyor 1331-03-05
Buğdayların muayenesi harp çiftçiliği münasebetiyle 1331-02-25
Cephe harbinde teftişat icra eden kumandanlarımız 1331-02-25
Çanakkale boğazında bir Osmanlı torpidosu tarafından karşılanarak rehberlik edilen ilk Alman tahtelbahri 1331-02-11
Çanakkale cephesinde İngilizlerle Fransızlardan alınan esirlerden bir kısmı 1331-10-01
Çanakkale cephesinde İngilizlerle Fransızlardan alınan esirlerden bir kısmı 1331-10-01
Çanakkale nasıl kurtarıldı 1331-01-07
Çanakkalede çimenlik kalesinden bir manzara 1331-01-28
Çanakkale’de Kilidelbahr kalesi 1331-02-18
Çanakkaleye taarruz eden düşman donanmasından şanlı Osmanlı bataryalarının attıkları mermilerin tesiriyle gark olan İngilizlerin Osean zırhlısı 1331-03-12
Düşmanlarımızın Çanakkale cephesine getirmiş oldukları ağır top mühimmatından bir takımı 1331-02-25
Garp cephesindeki Almanların matbuasının kağıt nakliyatı 1331-01-14
Harbiye Nazırı Enver Paşa Hazretlerinin bir Avusturya obüs topunu muayyene buyurmaları 1331-02-04
Harbiye Nazırı Enver Paşa Hazretlerinin bir Avusturya obüs topunu muayyene buyurmaları 1331-02-04
Hilal-i Ahmer Süveyş Heyet-İsıhhiyesi tabib muavinleri 1331-03-12
İngiliz Mısır’da mağrur dururken Mısır’ın yumruğunu beyninde hisseder 1331-01-28
İtalya cephe harbinde yüksek dağlarda Avusturya ve Macaristan askerleri 1331-01-21
Karga beyaz güvercine diyor ki ‘Almanya’nın düşmanlarından korkuyor musunuz?’ Güvercin cevap veriyor: ‘Asıl bana öyle geliyor ki onlar bizden korkuyorlar!’ 1331-02-18
Karlar altında bir harp manzarası 1331-03-05
Karlar altındaki siperlerde düşmanın görmesini mani etmek üzere beyaz esvablar giymiş olan askerler 1331-02-04
Medine-i münevverede talebe ve heyet talimiyyesi 1331-03-12
Mısır Heyet-i seferiyyesine iltihak eden arbanın asakir-i Osmaniyye arasında birtaamı 1331-03-12
Mısırı tahlise memur Osmanlı ordusunda bir zabit 1331-03-26
Muklemburg Hazretlerinin Liman Fon Sanders Paşa refakatinde Çanakkale cephesini ziyareti 1331-02-18
Osmanlı topçuları bir topçu karargahında 1331-03-05
Osmanlı ve Alman askerleri Gelibolu’dan kaçan İngilizlere diyorlar ki ‘Hey, bana bak! Kaçıyorsun ama balkanlarda yine görüşeceğiz!’ 1331-01-21
Sırp asrası 1331-02-04
Suriye sahilinde bir Alman tahtelbahri tarafından gark edilen Fransız zırhlısı 1331-02-11
Süveyş kanalı civarında Osmanlı askerleri bir düşman tayyaresini tersid ederken 1331-03-26
Süveyş kanalına karşı icrayı harekat eden kıtaatimize mensup kahraman askerlerimiz çölde top nakli ediyorlarken 1331-03-26